Bình VAQGF 20 L

Mua sắm bằng
Lựa chọn mua sắm
Giá
119.000.000,00 ₫
1.819.000.000,00 ₫
~
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF100
  Giá từ 119.000.000,00 ₫ Giá từ 131.000.000,00 ₫
  So sánh
 2. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF150
  Giá từ 129.000.000,00 ₫ Giá từ 142.000.000,00 ₫
  So sánh
 3. Máy chiết rót bình 20l cổ to có ren VAQGF150L
  Giá từ 169.000.000,00 ₫ Giá từ 186.000.000,00 ₫
  So sánh
 4. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF300
  Giá từ 469.000.000,00 ₫ Giá từ 516.000.000,00 ₫
  So sánh
 5. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF450
  Giá từ 689.000.000,00 ₫ Giá từ 758.000.000,00 ₫
  So sánh
 6. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF600
  Giá từ 969.000.000,00 ₫ Giá từ 1.066.000.000,00 ₫
  So sánh
 7. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF900
  Giá từ 1.629.000.000,00 ₫ Giá từ 1.792.000.000,00 ₫
  So sánh
 8. Máy chiết rót bình 20l tự động VAQGF1200
  Giá từ 1.819.000.000,00 ₫ Giá từ 2.000.000.000,00 ₫
  So sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang