THỜI GIAN VẬN CHUYỂN

Thời gian vận chuyển sẽ phụ thuộc vào vị trí bạn lắp đặt máy. Hãy Liên hệ: 0949.41.41.41 để biết rõ về thời gian vận chuyển hàng của Việt An.